KIRISHITAN GOBLET

???????


previous- return to eastern cross - next